logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 Program edukacyjny "Kultura bezpieczeństwa"


W naszej szkole od 2004 r. realizowany jest program edukacyjny "Edukacja poprzez sport", który opracowały: Pani Elżbieta Caban-Cieślak, Pani Agnieszka Glonek, Pani Agnieszka Jaroniek oraz Pani Monika Kuszewska.

Wstęp:
Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ogłoszono rok 2004-2013 Europejskim Rokiem Edukacji poprzez Sport. Ruch jest naturalną potrzebą człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę psychiczną i fizyczną. Zajęcia ruchowe poprawiają stan zdrowia, wpływają na prawidłowy rozwój fizyczny młodzieży. Najważniejszą istotą i sensem aktywności ruchowej jest nastawienie na wspólną zabawę, a nie tylko na wyczyn sportowy.

Założenia programowe:
Program ten określa cele i zadania, które wspólnie z założenia programu wychowawczego szkoły i programem kultury fizycznej, pozwolą ukształtować osobowość i sprawność psychomotoryczną ucznia oraz zachęcać młodzież do uprawiania sportu i turystyki. Zadania określone w tym programie będą realizować nauczyciele, wychowawcy i uczniowie.

Cele programu:
 1. Budowanie wśród młodzieży przekonania o potrzebie harmonijnego rozwoju organizmu.
 2. Kształtowanie wśród młodzieży psychomotoryki.
 3. Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu i nauce.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych wśród młodzieży.
 5. Wyrobienie nawyku czynnego uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja zdrowego stylu życia.
 6. Osiągnięcie korzystniejszych propozycji pomiędzy zajęciami umysłowymi i fizycznymi w życiu szkoły poprzez wspieranie sportu w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
Treści nauczania:
 1. Historia olimpiad i ich znaczenie.
 2. Symbole olimpijskie.
 3. Olimpiady na tle rozwoju kultury starożytnej Grecji.
 4. Ewolucja dyscyplin sportowych od starożytności do współczesności.
 5. Człowiek sportowiec.
 6. Integracja narodów przez organizowanie olimpiad w różnych częściach świata.
 7. Popularyzacja sportu poprzez zawody sportowe.
 8. Aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia.
Zadania:
 1. Włączanie treści edukacji sportowej do realizacji na lekcjach z różnych przedmiotów.
 2. Organizacja zawodów sportowych.
 3. Prowadzenie konkursów.
 4. Kontynuowanie tradycji organizacji Balu Sportowca w szkole.
 5. Publikowanie w gablotach osiągnięć sportowych uczniów i treści olimpijskich.
 6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć Sportowych.
 7. Współpraca z Ludowym Zespołem Sportowym.
 8. Organizacja wycieczek o charakterze sportowym oraz rajdów pieszych i rowerowych.
Oczekiwane efekty:
 1. Uczeń pozna historię olimpiad i jej symbole.
 2. Uczeń będzie podejmował działania służące jego zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi organizmu i aktywności ruchowej.
 3. Młodzież chętnie będzie uczestniczyć w różnych formach kultury fizycznej w przyszłym życiu.
 4. Uczeń będzie umiał przestrzegać obowiązujących reguł w sporcie (zasada fair play).
 5. Uczeń będzie kształtował swoją postawę przez integrację w grupie rówieśniczej, współpracę i współdziałanie z nauczycielami i rodzicami.
 6. Uczeń pozna walory turystyczne najbliższego regionu.
ZadanieForma realizacjiOsoby realizujące
1.Włączanie treści edukacji sportowej do realizacji na różnych przedmiotach.
 1. Eksponowanie na lekcjach poświęconych starożytności zagadnień związanych z historią olimpizmu.
 2. Prezentacja starożytnego modelu wychowania człowieka, ze zwróceniem uwagi na rolę sprawności fizycznej.
 3. Poznanie symboli olimpijskich, ich historii i znaczenia
 4. Rola wychowania fizycznego w programie Komisji Edukacji Narodowej i w kształceniu kadetów Szkoły Rycerskiej.
 5. Kultura starożytnych Greków
 6. Sports in the USAA and Britian
 7. Extreme sports
 8. Taking up sports – ways of speding free time.
Nauczyciele historii, jęz. polskiego, jęz. niemieckiego
Nauczyciel historii: M.Kuszewska
Nauczyciel j. angielskiego: A. Jaroniek
2.Organizacja zawodów sportowych 1. Przeprowadzenie zawodów sportowych w rywalizacji klasowej i międzyszkolnej.
 • szkolne biegi przełajowe jesienne i wiosenne,
 • biegi sztafetowe 4X400m z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową, w piłkę nożną, tenisa stołowego strzelanie z broni pneumatycznej.
Nauczyciele w-f: A. Glonek, M. Lacheta

Ewaluacji programu "Edukacja poprzez sport" dokonana na podstawie:
 • Prowadzonej dokumentacji
 • Przeprowadzonych rozmów wśród uczniów
 • Rozmów prowadzonych z nauczycielami
Z analizy przeprowadzonej dokumentacji wynika, że nie zostały zrealizowane w bieżącym roku szkolnym konkursy ze względu na niską liczbę uczestników oraz wycieczka do Sulejowa i okolic.
W wyniku przeprowadzonych rozmów mogę stwierdzić, że:
 • Uczniowie znają historię olimpiad i jej symbole,
 • Chętnie biorę udział w zawodach sportowych,
 • Chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych,
 • Potrafią przestrzegać zasady "fair play" nie tylko w rywalizacji sportowej, ale również w codziennym życiu.
Na podstawie rozmów przeprowadzonych z nauczycielami stwierdzam, że zaplanowana tematyka zajęć lekcyjnych na poszczególnych przedmiotach została zrealizowana.
Uczniowie reprezentowali swoje klasy na zawodach organizowanych na terenie szkoły oraz na zwodach sportowych na szczeblu powiatu i województwa.

W naszej szkole po raz kolejny realizowany jest program edukacyjny "Kultura bezpieczeństwa" przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Celem tego programu było dotarcie za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do jak najszerszego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy.

Ich edukacja w zakresie zagrożeń zawodowych, kształtowania pożądanych postaw oraz informowania ich o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy.

W programie "Kultura bezpieczeństwa" uczestniczyli następujący nauczyciele: Anna Bernaciak, Elżbieta Caban Cieślak, Anna Simura Sętkowska, Roman Jabłonka i Jacek Zbaraszewski.

Uczestnicy szkolenia wykorzystywali na lekcjach specjalnie przygotowane materiały pomocnicze pn. "Kultura bezpieczeństwa", których zakres dotyczył:
 • prawnej ochrony pracy;
 • elementów ergonomii i higieny pracy;
 • zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy;
 • bezpieczeństwa poza pracą;
 • postępowanie w sytuacjach zagrożeń i wypadków.
Adresacji program są uczniowie Technikum przy Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.

Realizacja odbywała się na:
 • zajęciach lekcyjnych,
 • w ramach prowadzenia przedmiotów zawodowych,
 • w ramach przygotowania młodzieży do uczestnictwa w zajęciach praktycznych.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.lodz.oip.pl/.

Dodano: 7 czerwca 2013 r.

W dniu 6 czerwca 2013 r. z udziałem Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Janusza Grodzkiego odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej, siódmej już, edycji programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa".

Nadinspektor Sekcji Prewencji i Promocji przedstawił krótką informację o realizacji programu w bieżącym roku oraz o planach na kolejny rok. Między innymi zapowiedział zorganizowanie w przyszłym roku szkolnym ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy oraz drugiej już edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy podziękował przybyłym nauczycielom, nasza szkołę reprezentowały Anna Bernaciak, Anna Simura-Sętkowska za aktywny udział w programie i wręczył świadectwa uczestnictwa oraz materiały promocyjne PIP.

Zaprosił też do udziału w kolejnej edycji programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa", którego rozpoczęcie planowane jest na przełom września i października bieżącego roku.

Dodano: 7 czerwca 2013 r.

W dniu 24 września 2013 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozpoczął kolejną, VIII edycję Programu Edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa".

Celem tego programu jest dotarcie za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, do jak najszerszego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy. Ich edukacja w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowania pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły: Anna Bernaciak, Elżbieta Caban Cieślak, Anna Simura-Sętkowska, Roman Jabłonka i Jacek Zbaraszewski.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć pn. "Kultura bezpieczeństwa". W bieżącym roku szkolnym w/w nauczyciele przeprowadzą po dwie godziny lekcjne z zakresu:
 • prawnej ochrony pracy;
 • elementów ergonomii i higieny pracy;
 • zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy;
 • bezpieczeństwa poza pracą;
 • postępowania w sytuacjach zagrożeń i wypadków.

Z wymienionymi zagadnieniami będą mieli okazję zapoznać się wszyscy uczniowie i słuchacze naszej szkoły w ramach praktycznej nauki zawodu.

Dodano: 25 września 2013 r.

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
zsr@czarnocin.edu.pl