logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 Program Projektu Ekologicznego
"Mamy tylko jedną Ziemię"


Projekt ekologiczny pod hasłem "Mamy tylko jedną Ziemię" realizowany jest przez naszą szkołę finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czas realizacji programu:
październik 2010 − lipiec 2011

Adresaci programu:
Program ekologiczny "Mamy tylko jedną Ziemię" skierowany jest do:

 • uczniów naszej szkoły,
 • uczniów klas III gimnazjum,
 • nauczycieli,
 • rodziców.


Wartość przedsięwzięcia − 27,700 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi − 24,400 zł

Główne założenia programowe:
Edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska przyrodniczego.

Cele ogólne:

 • uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie, jego wpływu na środowisko i zależności człowieka od środowiska,
 • ocenianie rangi wpływu działalności człowieka na los Ziemi,
 • zrozumienie, że zapewnienie dobrej jakości życia w domu , na terenie gminy, w regionie i w skali globalnej z zachowaniem ładu ekologicznego jest korzystne nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej- wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach,
 • zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania,
 • szerzenie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie oraz uświadomienie znaczenia i piękna przyrody Polski,
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
 • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska.

Zakres projektu:

 • Akcja ekologiczna "Śmieci mniej Ziemi lżej"
 • Szkolenie na temat "Edukacja środowiskowa we współczesnej szkole"
 • Wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
 • Wycieczka do Przedborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
 • Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego
 • Szkolny konkurs ekologiczny I-IV.
 • Międzyszkolny konkurs ekologiczny.
 • Konkurs plastyczny pt. "Mamy tylko jedną Ziemię"
 • Obchody Światowego Dnia Ziemi.
 • Wycieczka do Rogowa
 • Wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

Program opracowany przez mgr inż. Marzenę Rozpiątkowską, mgr inż. Elżbietę Caban-Cieślak i mgr Elżbietę Fortak-Florczyk.

W ramach realizacji projektu ekologicznego "Mamy tylko jedną Ziemię" uczniowie klas pierwszych w dniu 15 października 2010 r. byli na wycieczce w Spalskim Parku Krajobrazowym współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program wycieczki był następujący:

 1. Przejazd do Tomaszowa Mazowieckiego.
  Zwiedzanie: Rezerwatu Niebieskich Źródeł i Skansenu Rzeki Pilicy
 2. Zwiedzanie w Nagórzycach – Rezerwatu Geologicznego
 3. Przejazd do Inowłodza. Obejrzenie:
  • romańskiego kościoła pw. św. Idziego z XII wieku
  • ruin zamku Kazimierza Wielkiego z XIV wieku
  • kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła z XVI wieku
  • synagogi z XIX wieku
 4. Spała. Zwiedzanie:
  • Centralnego Ośrodka Sportów
  • drewnianego kościółka z 1923 r. w stylu zakopiańskim
  • murowanej wieży ciśnień z pocz. XX w.
  • budynki osady pałacowej
  • letniego kościoła polowego
  • posągu żubra
 5. Obejrzenie Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach.

ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 21 października 2010 r. odbyła się wycieczka do Przedborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w której uczestniczyli uczniowie wszystkich klas drugich tj. Technikum w zawodzie technik rolnik, technik informatyk i technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz klasy III Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego i technik architektury krajobrazu.

Celem wycieczki było poznanie form ochrony przyrody występujących na terenie województwa łódzkiego.

Cel ogólny:

 • Poznawanie leśnej bioróżnorodności w bezpośrednim z nią kontakcie
 • Zaznajomienie się z formami ochrony przyrody występującymi w województwie łódzkim
 • Poznanie zróżnicowania form w królestwie zwierząt


Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozpoznaje pospolite gatunki drzew i krzewów leśnych
 • Odróżnia poszczególne gatunki dębów, jodeł, sosen
 • Zna i stosuje zasady zachowania na terenach prawnie chronionych
 • Wie jaka jest różnica pomiędzy rezerwatem ścisłym i częściowym
 • Czuje więź emocjonalną z przyrodą
 • Podaje propozycje działań pozwalających zachować piękno naturalnego krajobrazu
 • Nazywa popularne gatunki dzikich zwierząt zamieszkujących Polskę i wymienia gatunki chronione
 • Rozumie dlaczego należy chronić niektóre gatunki zwierząt
 • Zna warunki życia wybranych zwierząt i wie, jak się do nich przystosowały
 • Dostrzega piękno i różnorodność świata zwierząt
 • Wymienia największe zagrożenia dla świata dzikich zwierząt


Przebieg wycieczki:

 1. Przypomnienie zasad zachowania się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, ze szczególnym zaakcentowaniem zasad zachowania na obszarach prawnie chronionych.
 2. Spacer po Przedborskim Parku Krajobrazowym.
 3. Udział w zajęciach o tematyce poświęconej zagadnieniom edukacyjnym dotyczącym leśnictwa, gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku
 4. Zwiedzanie Klasztoru OO. Cystersów w Sulejowie – Podklasztorze.
 5. Spacer nad Zalewem Sulejowskim.

Organizatorem wyjazdu była Pani Marzena Rozpiątkowska, opiekunami wycieczki byli Pani Jolanta Kaleta i Pani Jadwiga Janiec.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 21 października 2010 r. została przeprowadzona akcja zbierania śmieci pod hasłem "Śmieci mniej, Ziemii lżej" w ramach projektu ekologicznego pod hasłem "Mamy tylko jedną Ziemię". W sprzątaniu lasu położonego w pobliżu szkoły wzięli udział uczniowie Tecnikum w zawodzie technik rolnik.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 29 października 2010 r. odbyła się wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w której uczestniczyli uczniowie wszystkich klas trzecich tj. Technikum w zawodzie technik rolnik, technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik architektury krajobrazu.

Celem wycieczki było poznanie zmian w środowisku powodowanych przez eksploatację złóż węgla brunatnego oraz sposobów rekultywacji terenów pogórniczych.

Przebieg wycieczki:

 1. Zwiedzanie Elektrowni i Kopalni Bełchatów
 2. Wyjście na taras widokowy w Kleszczowie
 3. Zwiedzanie Centrum Sportu i Rekreacji "Góra Kamieńsk"

Opiekunami wycieczki byli: Pani Elżbieta Caban-Cieślak, Pan Maciej Stachaczyk i Pan Jacek Zbaraszewski.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY "TO LEŻY W MOJEJ NATURZE"

W dniu 18 listopada 2010 r. odbył się szkolny konkurs ekologiczny pod hasłem "To leży w mojej naturze". Celem konkursu było pogłębianie wiedzy uczniów dotyczącej ochrony środowiska.
Test składał się z 16 pytań jednokrotnego wyboru (0-1pkt) i jednego zadania.

Komisja konkursowa przyznał następującym uczniom nagrody książkowe:
I miejsce Anna Grochulska kl. IV TAK
II miejsceKonrad Turek kl. IV TI
II miejsce     Marta Kwiatkowska kl. III TAK   

Dyplomami zostali wyróżnieni:
Łukasz Misiak – kl. IV TI
Adam Grzegorek – kl. IV TI
Dawid Jałmużna – kl. III TI
Krystian Pachniewicz– kl. IV TI
Łukasz Sykuła – kl. III TI
Krystian Waszczykowski – kl. IV TI
Wojciech Aleksandrowicz – kl. III TI
Damian Janiszewski – kl. IV TI
Michał Ceranka – kl. IV TI


Szkolny Koordynator Konkursu – Marzena Rozpiątkowska

Członkowie komisji konkursowej – Elżbieta Caban-Cieślak i Elżbieta Fortak-Florczyk.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

KONKURS EKOLOGICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW "TO LEŻY W MOJEJ NATURZE"

W dniach 3-4 marca 2011 r. odbył się Konkurs Ekologiczny dla gimnazjalistów "To leży w mojej naturze" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III gimnazjum.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów.

Zakres treści programowych:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii: gatunek, populacja, biocenoza, biotop, ekosystem.
 2. Cechy populacji biologicznej.
 3. Charakterystyka biocenozy: zespoły roślinne i zwierzęce, rozwój biocenozy, zależności pokarmowe, oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne.
 4. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
 5. Przegląd wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów żyjących w różnych siedliskach oraz ich przystosowań do warunków życia.

Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego, o wynikach decydowała suma uzyskanych punktów.
Zakup nagród książkowych i dyplomów został sfinansowany ze środków WFOŚ i GW w Łodzi.

Osoby nagrodzone to:
Gimnazjum w Czarnocinie
I miejsce Arkadiusz Kręzel
II miejsce Magdalena Dybała
III miejsce Marlena Florczyk

Gimnazjum w Będkowie
I miejsce Magdalena Balcerek
II miejsce Anna Smejda
III miejsce Martyna Balcerek

Gimnazjum w Kurowicach
I miejsce Grzegorz Piasta
II miejsce Konrad Sulmirski
III miejsce Karolina Zawada

ZOBACZ: Galeria zdjęć

Apel z okazji Dnia Ziemi

W dniu 20 kwietnia 2011 r. odbył się apel z okazji Dnia Ziemi.

Podczas apelu uczniowie zdobyli i pogłębili wiedzę dotyczącą ochrony środowiska. Rozpropagowano wśród młodzieży działania, które mają na celu zwiększenie ich świadomości proekologicznej.
Apel został zorganizowany przez Marzenę Rozpiątkowską, Elżbietę Caban-Cieślak oraz uczniów klasy III Technikum w zawodzie technik informatyk i technik rolnik.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "Mamy tylko jedną Ziemię"

Tematyka konkursu:
Tematyka konkursu "Mamy tylko jedną Ziemię" – Ziemia widziana oczami młodego człowieka

Cele konkursu:

 • promowanie Ziemi jako planety nie tylko ludzi,
 • dostrzeganie piękna przyrody,

Na apelu w dniu 20 kwietnia 2011 r. wręczono nagrody za udział w konkursie plastycznym "Mamy tylko jedną Ziemię" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Nagrodzeni uczniowie: Marta Kwiatkowska, Cieplucha Edyta, Magdalena Krajewska, Natalia Żuberek, Milena Fijałkowska, Anna Grochulska, Sandra Golenia, Łukasz Pacześ, Magdalena Rzepecka, Natali Gamus, Lena Dulas, Aleksandra Kucowska i Natalia Kuczyńska.


W dniu 8 kwietnia 2011 r. uczniowie klas III tj. Technikum w zawodzie technik rolnik, technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik architektury krajobrazu, pojechali na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W czasie wycieczki uczniowie:

 • zwiedzili Jaskinię "Raj",
 • obejrzeli rezerwat Kadzielni w Kielcach i rezerwat Ślichowice,
 • pomnik przyrody Dąb Bartek,
 • zwiedzili rezerwat "Piekło Niekłańskie",
 • weszli na Św. Krzyż.

Opiekunami wycieczki były: Pani Marzena Rozpiątkowska i Pani Elżbieta Caban-Cieślak.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 30 maja 2011 r.uczniowie klas II Technikum w zawodzie technik rolnik, II Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, II Technikum w zawodzie technik informatyk oraz III Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu byli na wycieczce w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W programie wycieczki było:
 • zwiedzanie terenu Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej w Rogowie
 • zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna
 • poznanie arboretum i alpinarium
 • zajęcia terenowe w Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej "Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów"

Organizatorem wyjazdu była Marzena Rozpiątkowska, opiekunami wycieczki byli Elżbieta Caban-Cieślak i Edyta Sęk.
ZOBACZ: Galeria zdjęć


W dniu 6 czerwca 2011 r. uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego o nachyelniu sportowo-obronnym, I Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz I Technikum w zawodzie technik rolnik byli na wycieczce w Bolimowskim Parku Krajobrazowym współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W czasie wycieczki uczniowie:
 • poznali starą osadę garncarską, specyfikę zawodu garncarza,
 • byli na plantacji wikliny,
 • byli w Kuźni Pana Edwarda Buczka.
Wycieczkę zakończył spacer po Bolimowskim Parku Krajobrazowym – rozpoznanie i poznawanie pospolitych drzew i krzewów.

Organizatorem wyjazdu była Marzena Rozpiątkowska, opiekunami wycieczki byli Elżbieta Caban-Cieślak i Małgorzata Zawisza.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 15 czerwca 2011 r. uczniowie wszystkich klas trzecich tj. Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik rolnik i technik żywienia i gospodarstwa domowego uczestniczyli w wycieczce do Spalskiego Parku Krajobrazowego współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program wycieczki był następujący:

 1. Obejrzenie Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach.
 2. Zwiedzanie: Skansenu Rzeki Pilicy i Rezerwatu Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim.
 3. Zwiedzanie romańskiego kościoła pw. św. Idziego z XII wieku w Inowłodzu.
 4. Zwiedzanie ruin zamku Kazimierza Wielkiego z XIV wieku w Inowłodzu.
 5. Zwiedzanie drewnianego kościółka z 1923 r. w stylu zakopiańskim w Spale.
 6. Obejrzenie posągu żubra w Spale.

Opiekunami wycieczki byli Pani Elżbieta Caban-Cieślak i Pani Jadwiga Gałązka.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

Do pracowni szkolnych zakupiono nastepujące pomoce dydaktyczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 • 6 filmów o tematyce ekologicznej: "Segregujemy odpady", "Biogazownie rolnicze", "Odnawialne źródła energii dla rolnictwa", "Biomasa na cele energetyczne", "Biopaliwa z rzepaku", Słoma tanim paliwem energetycznym";
 • zestaw do badania gleby;
 • zestaw do analizy wody;
 • zestaw do analizy powietrza;
 • 10 szt. "Atlas chorób roślin";
 • 25 szt. "Atlas geograficzny";
 • 20 szt. "Atlas do rozpoznawania roślin i zwierząt";
 • 13 szt. "Atlas chwastów";
 • 12 szt. "Atlas szkodników".Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
zsr@czarnocin.edu.pl