logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 Program Projektu Ekologicznego
"Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku"


Projekt ekologiczny pod hasłem "Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku" realizujemy w naszej szkole ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czas realizacji programu:
1 marca − 30 października 2013

Adresaci programu:
Program ekologiczny "Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku" skierowany jest do:

 • uczniów naszej szkoły,
 • nauczycieli,
 • rodziców.


Wartość przedsięwzięcia − 8 156,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi − 7 340,00 zł

Główne założenia programowe:
Edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, uczenia właściwego obcowania z przyrodą, rozwijania wrażliwości na problemy środowiska.

Cele ogólne:

 • aktywizacja uczniów do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz pogłębianiu wiedzy ekologicznej,
 • zauważanie piękna otaczającej nas przyrody,
 • zrozumienie konieczność ochrony środowiska naturalnego,
 • zintegrowanie życia szkolnego,
 • atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
 • poznanie kraju i regionu.

Zakres projektu:

 • Szkolny konkurs "Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska" dla uczniów klas I-III
 • Konkurs plastyczny "Kto tworzy dzikie wysypiska – ten z przyrody nic nie zyska" dla uczniów klas I-IV
 • Konkurs fotograficzny "Przyroda gminy Czarnocin w obiektywie" dla uczniów klas I-IV
 • Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego – wyjazd wrzesień 2013 r.
 • Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie – wyjazd maj 2013 r.
 • Wycieczka do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego – wyjazd kwiecień 2013 r.
 • Wycieczka do Uniejowa "Geotermia Uniejów" – wyjazd czerwiec 2013 r.
 • Światowy Dzień Ziemi "Ochrona środowiska receptą na zdrowe życie" – 22 kwietnia 2013 r.
 • Akcja ekologiczna "Oszczędzaj naturę zbieraj makulaturę", "Góra śmieci Ziemię szpeci" – kwietnia 2013 r.

Program opracowany przez mgr inż. Marzenę Rozpiątkowską i mgr inż. Elżbietę Caban-Cieślak.

Został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny "Przyroda gminy Czarnocin w obiektywie" zorganizowanym w ramach projektu ekologicznego " Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Cele i tematyka konkursu:
 • uwrażliwianie młodzież na piękno przyrody,
 • zachęcanie do poznawania przyrody gminy Czarnocin,
 • ukazanie piękna i bogactwa naturalnego,
 • odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w gminie Czarnocin,
 • propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród mieszkańców gminy,
 • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze gminy.
Najciekawsze zdjęcia zostały zamieszozone w kalendarzu na rok 2014, a autorzy zdjęć, uczniowie działający w szkolnym kole fotograficznym otrzymali nagrody książkowe współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie internetowej.
ZOBACZ: Galeria zdjęć
Wersja kalendarza na 2014 do druku:

Szkolny konkurs "Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska" dla uczniów klas I-III.

Celami Konkursu było:
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i jego wpływu na zdrowie człowieka,
 • uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska,
 • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
 • kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
 • integracja młodzieży szkolnej,
 • aktywizacja i promocja szkoły poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów.

Konkurs został przeprowadzony w formie testowej.

Pytania konkursowe, opracowane przez Komisję Konkursową dotyczyły następujących zagadnień:

 • problemów ochrony środowiska, a w szczególności najbliższego regionu,
 • zjawisk globalnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska (budowa atmosfery, źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia, a także jej ochrona)
 • wpływu środowiska na zdrowie człowieka.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następującym uczniom nagrody książkowe:
I miejsce Dominika Baranowska 18 pkt.
II miejsce Katarzyna Ludwiczak 18 pkt.
III miejsce Dawid Gajda 17 pkt.
Mariusz Stawiany 16 pkt.
Edyta Szymańska 16 pkt.
Monika Derendarz 15 pkt.
Emilia Dróżdż 15 pkt.
Roksana Polak 14 pkt.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 22 kwietnia 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Kto tworzy dzikie wysypiska – ten z przyrody nic nie zyska" w ramach projektu ekologicznego "Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Cele konkursu:
 • promowanie Ziemi jako planety nie tylko ludzi,
 • dostrzeganie piękna przyrody,
Uczniowie nagrodzeni w konkursie:
Maja Staniaszek
Ewelina Dudkiewicz

Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienie:
Karolina Paluch
Hubert Jakubowski
Karolina Zawada
Dawid Gajda

ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 22 maja 2013 r. uczniowie naszej szkoły z klas I i II Technikum w ramach realizowanego projektu "Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poznawali bioróżnorodność Arboretum i Alpinarium w Rogowie.

Arboretum w Rogowie to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Położony jest w dawnym siedlisku leśnym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczniowie zwiedzali także Muzeum Lasu i Drewna oraz wzięli udział w lekcji w muzeum i zajęciach warsztatowych w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Celem zajęć było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych uczniów, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształcenie umiejętności samodzielnego poznawania świata żywego, orientowania się w przyrodzie i terenie, wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Kształtowanie postawy proekologicznej uczniów jest od wielu lat jednym z głównych zadań edukacyjnych szkoły. Poprzez aktywny kontakt z przyrodą kształtujemy postawy proekologiczne uczniów. Organizowane zajęć w terenie stwarza okazje do bezpośredniego poznawania środowiska przyrodniczego, umacniania więzi z przyrodą, zaspokajania podstawowych potrzeb: ruchu, poszukiwania, doświadczania. Kontakt z przyrodą wywołuje u młodzieży żywe i silne uczucie, gotowość do poznawania jej, ochrony i uczestnictwa w jej życiu. Obserwacje zjawisk przyrodniczych i odczucia estetyczne związane z przeżywaniem piękna przyrody są niezwykle motywujące do podejmowania działalności praktycznej związanej bezpośrednio z jej ochroną.

Organizatorem wyjazdu była Marzena Rozpiątkowska, opiekunem wycieczki była Anna Bernaciak.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi pod hasłem "Na ochronie środowisk Twoje zdrowie zyska", którego cele:
 • uświadomienie młodzieży o potrzebie poszanowania przyrody,
 • dostrzeganie problemów ekologicznych w najbliższym otoczeniu,
 • uświadomienie zależności – ilość śmieci zależy od ludzi i poziomu ich świadomości ekologicznej,
 • uświadomienie wpływu środowiska na zdrowie człowieka,
 • uświadomienie uczniom, że dbanie o środowisko to dbanie o zdrowie swoje i innych.

Podkreślono rangę słów Doktora Hiroshi Nakajima – dyrektora generalnego WHO, który ostrzega "Jeżeli nie zaczniemy działać teraz, kryzys tak się pogłębi, że stanie się nie zniesienia dla Ziemi i jej mieszkańców, ponieważ środowisko nie będzie się już nadawać do życia".

Na organizm człowieka działa jednocześnie wiele czynników środowiska, które występują w powietrzu, wodzie, glebie oraz żywności. Zwykle ich działanie ma charakter przewlekły, trwający często przez całe lub większość naszego życia. Skumulowane w organizmie działają na różne układy i narządy człowieka, stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet następnych pokoleń. Skutki zdrowotne narażenia środowiskowego są różnorodne i objawiają się w postaci przejściowych lub trwałych zaburzeń funkcjonalnych, a rzadziej w postaci ewidentnych chorób.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

Jak co roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w akcji ekologicznej "Góra śmieci Ziemię szpeci".

Akcja polegała na posprzątaniu odpadów zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem było budowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania odpadów w swoim miejscu zamieszkani. W czasie akcji zostały zlokalizowane dzikie wysypiska, które uprzątnięto.

Udział w akcji zachęcił młodzież do wzięcia udziału w innych akcjach na rzecz czynnej ochrony środowiska.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze – co zrobić, by było ich jak najmniej.

Zadania towarzyszące tegorocznej akcji, to propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki – czyli "nieśmiecenie", odkrywanie lasów i promocja zbiórek odpadów.

Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, najpóźniej 1 lipca 2013 r. To wtedy powinny zniknąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska.

Wierzymy, że taka edukacja przez działanie nawet pojedyncze, jednostkowe może przynieść efekty w środowisku.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji ekologicznej "Oszczędzaj naturę zbieraj makulaturę".

Celem akcji jest uświadomienie młodzieży konieczności segregowania odpadów i ich wykorzystania jako surowców wtórnych, zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania działaniami promującymi ochronę środowiska, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole.

W sumie uczniowie zebrali 466 kg makulatury.

Zebrana makulatura został odwieziona do punktu skupu surowców wtórnych do Piotrkowa Tryb. Kwota ze sprzedaży makulatury została wpłacona na potrzeby uczniów na rachunek bankowy Rady Rodziców.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 20 czerwca 2013 r. uczniowie naszej szkoły z klas I i II Technikum w ramach realizowanego projektu "Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zapoznali się z wielostronnym wykorzystaniem wód geotermalnych:
 • wytwarzaniem ciepła ze źródła geotermalnego
 • wykorzystaniem wody geotermalnej w balneologii
Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Geotermii Uniejów, która jest instytucją powołaną w celu zagospodarowania wód termalnych. Uczniowie zwiedzili teren zakładu geotermalnego: odwiert produkcyjny PIG/AGH-2 oraz budynek ciepłowni geotermalnej i ciepłowni na biomasę. Przedstawiono plany rozwoju inwestycji geotermalnych w Uniejowie, m.in. projekt elektrowni hybrydowej (geotermia i biomasa).

Uniejów jest doskonałym przykładem umiejętnego połączenia walorów kulturowych w postaci bogatej historii miasta z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, jakimi są wody geotermalne. Połączenie przeszłości z perspektywicznym spojrzeniem w przyszłość gwarantuje atrakcyjny rozwój miasta głównie w aspekcie turystycznym i edukacyjnym, zaś wykorzystanie odnawialnego źródła energii – energii geotermalnej przyczynia się znacząco do ochrony środowiska przyrodniczego.

Celem wyjazdu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych uczniów, wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Ponadto rozróżnianie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej. Uświadomienie faktu, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści – główną zaletą jest ochrona środowiska naturalnego przed emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych.

Organizatorem wyjazdu była Marzena Rozpiątkowska i Elżbieta Caban–Cieślak, opiekunem wycieczki był Jakub Maciejewski.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 24 czerwca 2013 r. uczniowie naszej szkoły z klas I, II i III Technikum w zawodzie technik rolnik i technik architektury krajobrazu w ramach realizowanego projektu "Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi byli uczestnikami wycieczki do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Ponadto brali udział w zajęciach terenowych na terenie Stacji Doświadczalnej i Stacji Meteorologicznej w Sulejowie.

Głównym celem było kształtowanie świadomości ekologicznej wobec środowiska przyrodniczego oraz analiza nietypowych zjawisk pogodowych, identyfikacja związków i zależności zmian klimatu w środowisku i w gospodarce – w tym w rolnictwie.

Uczniowie rozpoznawali gatunki roślin oraz poznawali urządzenia znajdujące się w wyposażeniu ogródka meteorologicznego stacji meteorologicznej. Odczytywali wyniki pomiarów elementów meteorologicznych – szczególne zainteresowanie dotyczyło ilości opadów w naszym regionie w ostatnich dwóch miesiącach. Powyższe zajęcia rozwijały sprawność umysłową i fizyczną oraz zainteresowania uczniów. Uczestnicy wycieczki pracowali w grupach utrwalali więc prospołeczne zachowania.

Organizatorem wyjazdu była Elżbieta Caban–Cieślak, opiekunem wycieczki był Maciej Stachaczyk.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
zsr@czarnocin.edu.pl